RODO

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych – Kino Świat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

Kino Świat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 20/22, 00-762 Warszawa (dalej: „Kino Świat”) w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej w skrócie: „RODO”), niniejszym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kino Świat.

Osoba, której dane osobowe są przez Kino Świat przetwarzane (dalej: „Podmiot danych”), może zapoznać się z ogólnymi informacjami o przetwarzaniu przez Kino Świat danych osobowych – zamieszczonych w poniżej w punkcie I „Informacje podstawowe”. W celu uzyskania szerszych informacji na temat przetwarzania przez Kino Świat danych osobowych, Podmiot danych może zidentyfikować dotyczący Podmiotu danych cel przetwarzania danych zgodnie z punktem II „Informacje szczegółowe” i może zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tego celu przetwarzania.

I. Informacje podstawowe

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Podmiotu danych jest Kino Świat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 20/22, 00-762 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184012, NIP 521-327-37-76, REGON 015618659, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

  1. Inspektor ochrony danych

Kino Świat nie powołał inspektora ochrony danych. Kino Świat poinformuje Podmioty danych o powołaniu inspektora ochrony danych w przypadku jego powołania.

  1. Kontakt

Podmiot danych może skontaktować z Kino Świat w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Kino Świat podany w pkt 1 powyżej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ad@kinoswiat.pl 

  1. Prawa Podmiotu danych wobec Kino Świat

Podmiotowi danych przysługuje wobec Kino Świat prawo do:

  1. Pozostałe prawa Podmiotu danych 

Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotu danych przez Kino Świat.

II. Informacje szczegółowe

  1. Wysyłanie zaproszeń na organizowane prze Kino Świat premiery filmów, których Kino Świat jest dystrybutorem: